skip to Main Content

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SB CENTRUM

 1. Pravidla a základní ustanovení
 2. SB Centrum je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován. Klient je povinen opustit prostory SB Centra do zavírací doby.
 3. Vstup do SB Centra je možný jen se zakoupenou službou a obdržení klíče šatní skříňky po zaplacení jednorázové vstupenky nebo po předložení platné permanentky či vstupové karty.
 4. Vstup do fitness SB Centra je dovolen osobám ve věku od 15-ti let včetně. Dětem do 10 let není vstup do fitness povolen, dětem ve věku od 10-ti do 14 let včetně je vstup povolen pouze za aktivního dohledu rodiče nebo jeho zákonného zástupce. Odpovědnost za zdraví dítěte nese v plném rozsahu jeho rodič nebo zákonný zástupce. Doporučení provozovatele při hře squashe je používání ochranných brýlí.
 5. Vstup do fitness a squashové kurty je povolen pouze v čisté a sportovní obuvi (kurty-světlá podrážka) a ve vhodném, pro cvičení určeném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna.
 6. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či tašek) mimo prostor šatny je zakázáno.
 7. V celém prostoru fitness platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor SB Centra zakázán.
 8. Návštěvník přítomný ve fitness neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím.
 9. Provozovatel a jeho zaměstnanci nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru SB Centra. Úklid je prováděn odbornou úklidovou službou nejméně 1x denně umytím podlahy a omyvatelných ploch, hygienických zařízení a dále dle potřeby.
 10. Cvičenci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru sportovišť SB Centra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením tohoto Návštěvního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze recepce SB Centra nebo provozovateli. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a rozměrného vybavení fitcentra není dovoleno.
 11. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor SB Centra.
 12. Cvičenci v prostorách fitness a ostatních sportovišť užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze recepce SB Centra nebo provozovateli. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.
 13. V prostorách SB Centra je zakázáno provozování trenérské činnosti třetích osob. Pokud tato činnost  bude probíhat, má SB Centrum nárok na vykázání takového zákazníka, který tuto konkurenční činnost provádí včetně zákazníka, který trénink pod jeho vedením absolvuje, a to bez nároku obou na náhradu vstupného. Osobní trénink je možný pouze za asistence trenérů, s nimiž má SB Centrum uzavřený smluvní vztah. Tito trenéři jsou uvedeni na webových stránkách a na nástěnce trenérů v SB Centrum.
 14. Kontrola, promazání a čištění přístrojů je prováděna dle požadavků výrobce nebo dle potřeby.
 15. Celý prostor je sledován průmyslovými kamerami (mimo šaten) z důvodu ochrany hmotného majetku a bezpečnosti provozu SB Centra. K záznamům kamer má přístup pouze provozovatel a jeho zaměstnanci.
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít některé části SB Centra pro nutnou údržbu, dále z důvodu ochrany bezpečnosti návštěvníků SB Centra (jako je nouzová situace, plná kapacita, povinnost respektovat obecně závazné předpisy a normy, zejména bezpečnostní a hygienické, nepříznivé povětrnostní vlivy jako bouřka, krupobití, ) bez nároku na vrácení vstupného.
 1. Pravidla chování na sportovištích SB Centra (fitness, kurty, aerobní sál)
 2. Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat v obuvi.
 3. Činky, osy činek, kotouče a jiné Vámi použité náčiní vracejte zpět do stojanů a na jejich místa.
 4. Při cvičení používejte ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu.
 5. U náročných či nebezpečných cviků požádejte o dozor trenéra či obsluhu recepce SB Centra.
 6. Cvičenci užívají prostory SB Centra pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 7. Všichni cvičenci jsou povinni dbát pokynů a nařízení provozovatele SB Centra a jeho zaměstnanců a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách SB Centra – Návštěvní a Provozní řády.
 • Pravidla chování v aerobních sálech
 1. Ve vlastním zájmu choďte na lekce včas, aby se zabránilo zranění vinou nedostatečného procvičení a zahřátí, popřípadě rušení ostatních účastníků lekce.
 2. V sálech respektujte zákaz používání mobilních telefonů, používejte vhodnou sportovní (pružnou) a čistou obuv, která nezanechává černé či jinak barevné stopy.
 3. Vžádném případě nepoužívejte obuv, ve které jste přišli.
 4. Při kontaktním provozování bojových sportů a bojových umění je cvičenec povinen používat ochranné pomůcky a především je povinen cvičit tak, aby nezpůsobil zúčastněným osobám zranění a aby nedošlo k poškození vybavení.
 5. Hudební aparaturu je oprávněn ovládat pouze instruktor či recepční SB Centra.
 6. Veškeré za zapůjčené náčiní, vracejte, prosím na svá místa.
 1. Šatny a šatní skříňky
 2. Za neuschované a neuzamčené předměty, cenné předměty, hotovost a oděvy neneseme žádnou odpovědnost, pro jejich uschování použijte, prosím bezpečnostní schránky umístěné ve vstupní recepci SB Centra.
 3. Ve Vašem zájmu si skříňku zamykejte vždy, když se chystáte ji opustit z dohledu.
 4. Při opuštění SB Centra je nutné skříňku či bezpečnostní schránku bezpodmínečně vyklidit, v opačném případě bude skříňka vyklizena naším personálem, náklady spojené s tímto úkonem nese její uživatel.
 1. První pomoc a hygiena provozu
 2. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce SB Centra lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 3. Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, popř. jiného zdravotnického materiálu, jsou zaznamenávány do deníku, který je stále v lékárničce.
 4. Provozovatel SB Centra odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce podle plánu úklidu.
 5. Na recepci a polici v prostoru SB Centra je k dispozici desinfekční prostředek, kterým si můžete očistit madla a rukojeti strojů.
 1. Odpovědnost za provoz SB Centra
 2. Za zařízení SB Centra, za jeho provoz a dodržování Provozního řádu odpovídá za provozovatele manažer SB Centra.
 • Závěrečná ustanovení
 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat platné Návštěvní a Provozní řády.
Back To Top